-A A +A

Wolontariat

Na podstawie art. 44 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 z późn. zm.) Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do pracy w ramach wolontariatu.
Na podstawie podpisanego porozumienia, wolontariusz wykonuje czynności związane z działalnością statututową Archiwum zgodnie z posiadanymi przez siebie kwalifikacjami zawodowymi.

Film został zrealizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.